Sakopetra

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ανάσα στους δανειολ?πτες

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανάσα στους δανειολ?πτεςΚαταργούνται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Χρ?στου Φώλια δεκαπέντε όροι στις συναλλαγές των καταναλωτών με τις τράπεζες, που έχουν κριθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις καταχρηστικοί. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα να επιβάλλουν ποιν? προεξόφλησης στεγαστικού δανείου, να ζητούν σε περίπτωση καθυστέρησης στην πληρωμ? έστω και μιας δόσης ? μέρος κάποιας δόσης του δάνειου όλο το πόσο του δάνειου συν τον τόκο, αλλά και να εισπράττουν προμ?θεια σε περίπτωση που ο καταναλωτ?ς κάνει ανάληψη μετρητών από πιστωτικ? κάρτα.


Καθολικ? εφαρμογ? αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων

Με την έκδοση της συγκεκριμένης υπουργικ?ς απόφασης ρυθμίζονται μια σειρά από ζητ?ματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές τραπεζικών προϊόντων και οι δανειολ?πτες στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και συγκεκριμένα:

-Απαγορεύεται η τράπεζα να ζητ?σει από τον καταναλωτ? ποιν? προεξόφλησης σε περίπτωση που ο ίδιος θελ?σει να προεξοφλ?σει το δάνειο που οφείλει μετά τον πρώτο χρόνο σε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο.

-Προβλέπεται ότι οι τόκοι που θα επιβαρύνεται ο καταναλωτ?ς σε περίπτωση στεγαστικού δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, θα υπολογίζονται με βάση τις 365 ημέρες και όχι τις 360 ώστε να αποφεύγονται οι σε βάρος του πρόσθετες χρεώσεις.

-Απαγορεύεται η είσπραξη εξόδων "χρηματοδότησης", "προέγκρισης δανείου", ? "εξέτασης αιτ?ματος δανείου", κλιμακούμενων ανάλογα με το ποσόν του δανείου.

-Απαγορεύεται η επιβολ? ποσού "προμ?θειας" ? "εξόδων φακέλου".

-Απαγορεύεται η τράπεζα σε περίπτωση που καθυστερ?σει ο καταναλωτ?ς να πληρώσει έστω και μία δόση ? μέρος κάποιας δόσης δανείου που χρωστάει, να του ζητ?σει όλο το υπόλοιπο ποσό δανείου, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που αναλογούν στο δάνειο που του χορηγ?θηκε.

-Απαγορεύεται η τράπεζα, όταν υποθηκεύει το σπίτι ενός καταναλωτ?, ο οποίος το αγοράζει με στεγαστικό δάνειο και εγγυάται για το δάνειο αυτό και κάποιο άλλο πρόσωπο, να ζητά ως επιπλέον εξασφάλισ? της και την μεταβίβαση των ενοικίων που τυχόν εισπράττει ο καταναλωτ?ς σε περίπτωση που ενοικιάζει το σπίτι.

-Απαγορεύεται η τράπεζα να υποχρεώνει τον εγγυητ? του δανείου να παραιτείται από δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο νόμος, όταν από δικ? της υπαιτιότητα δε φροντίζει εγκαίρως να ικανοποιηθεί από το πρόσωπο στο οποίο η ίδια έχει χορηγ?σει το δάνειο.

-Απαγορεύεται η τράπεζα να επιβάλει προμ?θεια σε περίπτωση που ο καταναλωτ?ς κάνει ανάληψη μετρητών με τη μορφ? δανείου από πιστωτικ? κάρτα.

- Απαγορεύεται η τράπεζα να αυξάνει αυθαίρετα και αναιτιολόγητα το επιτόκιο στις πιστωτικές κάρτες χωρίς να το προσδιορίζει επακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρμόζει με επιτόκιο αναφοράς, π.χ. Euribor.

-Απαγορεύεται η τράπεζα, σε περίπτωση δικαστικ?ς διαμάχης με κάποιο καταναλωτ? σχετικά με κάποιο όρο που αφορά σύμβαση για έκδοση πιστωτικ?ς κάρτας, να υποχρεώνει τον τελευταίο να μεταβαίνει στα δικαστ?ρια της έδρας της για να δικασθεί η υπόθεσ? του. Έτσι, αποφεύγονται άσκοπες μετακιν?σεις και έξοδα των καταναλωτών, οι οποίοι σε μία τέτοια περίπτωση θα μπορούν να προσφύγουν στο δικαστ?ριο που βρίσκεται στην περιφέρεια της κατοικίας τους.

-Κατοχυρώνεται η περίπτωση σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτ?ς θα μπορεί να αμφισβητ?σει τυχόν χρεώσεις και οφειλές από πιστωτικ? κάρτα, ακόμα και αν δεν αντιδράσει εγκαίρως και σύμφωνα με τις προθεσμίες που του έχει τάξει η τράπεζα.

-Απαγορεύεται η τράπεζα να καταγγείλει οποτεδ?ποτε, χωρίς προειδοποίηση ? αιτιολόγηση, τη σύμβαση πίστωσης με τον κάτοχο (? και να απαγορεύσει οποιαδ?ποτε χρ?ση της κάρτας), καθώς και να τροποποιεί μονομερώς οποιοδ?ποτε όρο της σύμβασης.

-Απαγορεύεται η τράπεζα να αναπροσαρμόζει την ετ?σια συνδρομ? πιστωτικ?ς κάρτας χωρίς προηγουμένως να ενημερώνει τον κάτοχο - καταναλωτ?.

-Απαγορεύεται η τράπεζα να παρακρατά προμ?θεια ? να επιβάλει έξοδα στους καταναλωτές για την χορ?γηση βεβαίωσης οφειλών.

-Απαγορεύεται η τράπεζα να επιβάλει χρεώσεις σε λογαριασμούς με καταθέσεις χρημάτων κάτω από το όριο που η ίδια καθορίζει.

Όπως δ?λωσε ο κ. Φώλιας: "με την απόφαση αυτ? αποκτούν καθολικ? εφαρμογ? αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το 1998 και μετά, αλλά ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με διάφορες προφάσεις απέφευγαν να τηρ?σουν. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αποφάσεις αυτές στις συναλλαγές τους με όλους τους καταναλωτές, χωρίς να απαιτείται ο καταναλωτ?ς να προσφεύγει κάθε φορά στη δικαιοσύνη για να πετύχει την απάλειψη όρου που έχει ?δη κριθεί καταχρηστικός με αμετάκλητη δικαστικ? απόφαση".

Ο ?πουργός είπε ότι αν παρατηρηθούν περιπτώσεις (είτε από καταγγελίες καταναλωτών, είτε από αυτεπάγγελτη έρευνα) μη συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τη συγκεκριμένη υπουργικ? απόφαση, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο.

Ο κ.Φώλιας κάλεσε τις τράπεζες να επαναπροσδιορίσουν την πολιτικ? τους στο ζ?τημα καθορισμού των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών που διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό.

Όπως είπε, "τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών των Ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα εξωτραπεζικά επιτόκια δανεισμού, από τα αντίστοιχα επιτόκια πιστωτικών καρτών σε άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και από τα επιτόκια καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στη χώρα μας. Για αυτό καλούμε τις τράπεζες στα πλαίσια της αυτορρύθμισης να αναπροσαρμόσουν τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, σε χαμηλότερα επίπεδα".

Παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα θεσμικ?ς παρέμβασης στο συγκεκριμένο θέμα, που θα αξιοποιεί το σκεπτικό παλαιότερης δικαστικ?ς απόφασης και την εμπειρία άλλων χωρών χωρίς να αντιτίθεται στη λειτουργικ? ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκ?ς Κεντρικ?ς ?ράπεζας και στο ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού.

http://news.ert.gr/c/6/401566.asp

 

Προσθ?κη στα αγαπημένα

DiggDel.icio.usStumbleUponFacebookGoogleYahoo

Spotlight

 

Δημιουργίες από Ξύλο

Παραδοσιακά το ξύλο χρησιμοποιείται για την κατα...

 

Μοναδικά Κοσμ?ματα

Όλοι θέλουμε να κάνουμε δώρο στα αγαπημένα μας πρ...

Εγγραφ? στο feed